Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2014-01-28
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nazwa pozycji Wystąpienie do Państwowego Inspektora Sanitarnego o wyrażenie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie drogi gminnej nr 1 10604 R Manasterz - od drogi wojewó
Opis

 

Jawornik Polski, dnia 28.01.2014 r.

RRG.6220.2.2014


 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

ul. Rynek 1

37-200 Przeworsk

 

Zgodnie z przepisem art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), w myśl art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)

zwracam się z prośbą

o wyrażenie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie drogi gminnej nr 1 10604 R Manasterz ? od drogi wojewódzkiej nr 835 ? Nieważka w km 0+000 ? 2+682 m. Manasterz, działki nr ewid. 2085/3, 2085/2, 2085/1 gmina Jawornik Polski, powiat przeworski, województwo podkarpackie.

Wójt Gminy Jawornik Polski prowadzi postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację powyższego przedsięwzięcia na wniosek Gminy Jawornik Polski.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397) inwestycja ta zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W przypadku stanowiska opowiadającego się za potrzebą przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia, proszę o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Jednocześnie informuję, że Gmina Jawornik Polski na terenie której jest planowana do realizacji przedmiotowa inwestycja nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wójt Gminy Jawornik Polski
(-)
Stanisław Petynia

Data publikacji 2014-01-28
 
  Ilość odwiedzin: 1162797