Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2017-06-01
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nazwa pozycji Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej SN15 kV, budowa słupowej stacji trans
Opis  

Jawornik Polski, dn. 2017.05.31

RRG.6733.2.2017


Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego


Wójt Gminy Jawornik Polski, 37-232 Jawornik Polski 30 zawiadamia, że zgodnie z art.61, §1 KPA (teks jednolity Dz. U. z 2016r, poz. 23) oraz art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27.03.2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 2016r , Dz.U. , poz. 778) że w dniu 29.05.2017r wszczęto postępowanie administracyjne na wniosek inwestora tj.

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A. 20-340 Lublin

działającego poprzez pełnomocnika: Pana Eugeniusza Pietras , adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Techniczno - Usługowe ELSYSTEM Tomasz Pietras, ul. Guliwera 21A, 20- 714 Lublin w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. ,,Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej SN15 kV, budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV oraz budowa elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej nn 0,4 kV na działkach nr ew. 1038, 1040, 1096, 1095, 1097/1, 1077, 1076/1, 1076/2 w miejscowości Hucisko Jawornickie, gm. Jawornik Polski"
W związku z powyższym w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w tut. Urzędzie Gminy pok. Nr 2 w godz. pracy Urzędu tj. 7 30 do 15 zapoznać się z przedmiotowym zamierzeniem i wnosić uzasadnione zastrzeżenia i wnioski.Wójt Gminy

Jawornik Polski

mgr Stanisław Petynia


Data publikacji 2017-06-01
 
  Ilość odwiedzin: 1059266