Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2010-07-16
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nazwa pozycji ZAWIADOMIENIE o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa - “Budowie zakładu usługowego ...
Opis  

Jawornik Polski, dnia 16.07.2010r.

OG – 7625/3/2009/2010


ZAWIADOMIENIE

o postępowaniu administracyjnym

prowadzonym z udziałem społeczeństwa


Na podstawie art. 30, 33 ust. 1 oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na “Budowie zakładu usługowego – wulkanizacja dętek, opon samochodowych i rolniczych, naprawy bieżące oraz demontaż i kasacja pojazdów samochodowych na działce nr 2399 w miejscowości Hadle Szklarskie, Gmina Jawornik Polski” .

Niniejsze postępowania zostało wszczęte na wniosek z dnia 14.05.2009r. inwestora Pana Ryszarda Darasza zam. Hadle Szklarskie 323, 37-232 Jawornik Polski (zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego OG – 7625/3/2009 z dnia 01.06.2009r.)

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

Wójt Gminy Jawornik Polski jest organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków. Decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Przeworsku oraz REgionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia tj. od 19.07.2010r. do 09.08.2010r.

W dniu 05.07.2010r. do tut. urzędu wpłynął Raport oddziaływania na środowisko planowanego do

realizacji przedsięwzięcia który można przeglądać wraz z aktami sprawy. Raport ten został również umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jawornik Polski www.jawornikpolski.itl.pl/bip

Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu (w siedzibie Urzędu Gminy w pokoju nr 2 w godzinach urzędowania) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminupozostawia się bez rozpoznania, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jawornik Polski www.jawornikpolski.itl.pl/bip oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jawornik Polski.

Data publikacji 2010-07-16
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 1063916