Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2010-05-21
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nazwa pozycji Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na “Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Widaczów, Jawornik Polski, Jawornik Przedmieści
Opis  

Jawornik Polski, dnia 21.05.2010r.

OG – 7625/1/2010O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),


i n f o r m u j ę

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na “Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Widaczów, Jawornik Polski, Jawornik Przedmieście oraz Hucisko Jawornickie Gmina Jawornik Polski”.


Decyzja została wydana na wniosek GEOKART-INTERNATIONAL Spółka z o.o., 35-113 Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44 działającego w imieniu Gminy Jawornik Polski.


Każdej stronie postępowania służy prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia i wydania decyzji tj. od dnia 21maja 2010r. za moim pośrednictwem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.


Jednocześnie zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Inspektora Sanitarnego oraz uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w siedzibie Urzędu Gminy Jawornik Polski pokój nr 2 w godzinach pracy urzędu.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jawornik Polski – www.jawornikpolski.itl.pl/bip, oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jawornik Polski.

Data publikacji 2010-05-21
 
  Ilość odwiedzin: 1088531