Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 1
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2012-11-27
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dn. 23.11.12 r. dot. oddziaływania transgranicznegoprzedsięwzięcia pn.: "Instalacja do końcowego przetwarzania płynnych odpadów radioaktywnych w pobliżu miejscowości Mochovce"
Opis
REGIONALNY DYREKTOR                    Rzeszów, 2012-11-23
OCHRONY ŚRODOWISKA
W RZESZOWIE
al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów
 
WOOŚ.442.2.2012.KR-2

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 119 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn.: ?Instalacja do końcowego przetwarzania płynnych odpadów radioaktywnych w pobliżu miejscowości Mochovce?, dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko;REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 1. Pismem Ministra Środowiska Republiki Słowackiej z dnia 15 października 2012 r. znak: 4554/2012-3.4/hp Rzeczypospolita Polska została powiadomiona o planowanym do realizacji przez Republikę Słowacką przedsięwzięciu pn.: "Instalacja do końcowego przetwarzania płynnych odpadów radioaktywnych w pobliżu miejscowości Mochovce".

 2. Organem właściwym w sprawie jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

 3. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska powiadomił Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, jako organów terenowej administracji rządowej właściwych ze względu na obszar możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko o planowanym przez stronę słowacką przedsięwzięciu.

 4. W dniach od 26 listopada 2012 r. do 17 grudnia 2012 r. każdy może zapoznać się z częścią dokumentacji dotyczącą oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko sporządzoną w języku polskim. Wybrane fragmenty wraz z załącznikami w języku angielskim, całość w języku słowackim oraz wersja elektroniczna tłumaczenia znajdują się pod adresem: http://bip.gdos.gov.pl/doc/ftp/Javys_MOCHOVCE.zip

  Dokument znajduje się do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, w pokoju 46, w godzinach 7.30 ? 15.30 oraz w Urzędach Miast i Gmin województwa podkarpackiego. W tym samym terminie można zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowej dokumentacji osobiście lub pisemnie na adres:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko

35-001 Rzeszów, al. Józefa Piłsudskiego 38

Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

 

 

REGIONALNY DYREKTOR

OCHRONY ŚRODOWISKA

W RZESZOWIE

(-)

Lech Kotkowski

 

Data publikacji 2012-11-27
 
  Ilość odwiedzin: 1030189