Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 2154

UCHWAŁA NR 252/XXX/2005

Rady Gminy Jawornik Polski

z dnia 10 listopada 2005r.

 

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Jawornik Polski
z Organizacjami Pozarządowymi na lata  2005-2010

 

Na podstawie art.7 i 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz.1591 z późn. zm.) oraz art.5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873; zm.z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz.1203)

 

Rada Gminy Jawornik Polski

uchwala co następuje:

 

§1.

 

Przyjmuje się Wieloletni Program Współpracy Gminy Jawornik Polski na lata 2005-2010
z Organizacjami Pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jawornik Polski

 

§3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2005-11-14

  Ilość odwiedzin: 1023590