Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 2692

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY JAWORNIK POLSKI

 

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Jawornik Polski został opracowany w 2004 roku. Jest to dokument przedstawiający aktualną sytuację społeczno – gospodarczą na terenie gminy oraz kierunki jej rozwoju w kontekście absorpcji środków z funduszy unijnych. Dokument zawiera plan finansowy zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w gminie w latach 2004 – 2006 oraz 2007 – 2013. Dodatkowo dla inwestycji planowanych w pierwszym okresie zamieszczono podział na źródła finansowania projektów oraz harmonogram ich realizacji.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Jawornik Polski został opracowany metodą społeczną, dzięki czemu uzyskano większa akceptację planowanych zadań przez społeczność lokalną.

Niniejszy Plan Rozwoju Lokalnego ma charakter otwarty. Umożliwia to wprowadzenie do niego korekt wynikających zarówno z procesu transformacji społeczno – gospodarczych oraz zmian hierarchii priorytetów przyjętych przez władze Gminy. Jednocześnie zakłada się cykliczny monitoring Planu oraz ocenę realizowanych zadań inwestycyjnych.

 

Dokument opiera się na:

1.      Aktualnej sytuacji – społeczno gospodarczej gminy

a.       położeniu, powierzchni, liczbie ludności obszaru objętego wdrażaniem

b.      stanie środowiska przyrodniczego

c.       możliwościach rozwoju turystyki

d.      zagospodarowaniu przestrzennym

e.       gospodarce

f.        sferze społecznej

2.      Analizie zadań służących poprawie sytuacji na obszarze gminy dotyczących:

a.       rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości

b.      rozwoju infrastruktury

c.       poprawy stanu środowiska przyrodniczego

d.      poprawy warunków i jakości życia mieszkańców

e.       przeciwdziałaniu i łagodzeniu skutków bezrobocia

f.        zwiększaniu atrakcyjności turystycznej

g.       promocji i współpracy z samorządami, organizacjami i instytucjami

3.      Realizacji zadań i projektów w oparciu o:

a.       planowane projekty i zadania inwestycyjne na lata 2004 – 2006

b.      planowane projekty i zadania inwestycyjne na lata 2007 – 2013

4.      Analizie planowanych projektów w powiązaniu z innymi działaniami realizowanymi  

      na terenie Gminy Jawornik Polski

6.      Oczekiwanych wskaźnikach osiągnięć dzięki wdrożeniu Planu Rozwoju Lokalnego

7.      Przedstawionym planie finansowym na lata 2004 – 2006 oraz prognozie budżetu na lata 2007 – 2013

8.      Systemie wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego

9.      Opisie sposobów monitorowania, oceny i komunikacji społecznej Planu Rozwoju Lokalnego. 

 

PLANOWANE PROJEKTY I ZADANIA INWESTYCYJNE NA LATA 2004 – 2006

1.      Remonty nawierzchni dróg gminnych

2.      Rozbudowa Domu Strażaka w miejscowości Widaczów

3.      Przebudowa drogi gminnej Manasterz – Nieważka

4.      Budowa Remizy Strażackiej w miejscowości Jawornik Polski – I etap

5.      Budowa oczyszczalni ścieków w Manasterz

6.      Budowa kanalizacji sanitarnej – I etap

7.      Rekultywacja wysypiska śmieci

8.      Budowa chodników w miejscowościach Manasterz, Jawornik Polski

9.      Remont Ośrodka Zdrowia w Hadlach Szklarskich

10.  Budowa Szlaków rowerowych i pieszych w gminie

11.  Budowa i modernizacja wodociągu gminnego i ujęć wodnych

12.  Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Hadle Kańczuckie i Widaczów

13.  Remont i rozbudowa Domu Ludowego w Manasterz

 

PLANOWANE PROJEKTY I ZADANIA INWESTYCYJNE NA LATA 2007 – 2013

1.      Budowa Remizy Strażackiej w miejscowości Jawornik Polski – II etap

2.      Rozbudowa wyciągu narciarskiego

3.      Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej w gminie

4.      Budowa kanalizacji sanitarnej – II etap

5.      Budowa oświetlenia ulicznego

6.      Budowa zaplecza rekreacyjno – sportowego i turystycznego na terenie gminy

7.      Utworzenie Gminnego Centrum Informacji

8.      Budowa chodników w miejscowościach

9.      Adaptacja Remizy Strażackiej w Hucisku Jawornickim na potrzeby Schroniska Młodzieżowego oraz zagospodarowanie terenu wokół Remizy pod budowę Centrum Rekreacyjnego

10.  Utworzenie Kawiarenki Internetowej w Hucisku Jawornickim

11.  Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Hucisku Jawornickim

12.  Modernizacja kompleksu sportowego w Jaworniku Polskim

13.  Remont kina w Jaworniku Polskim

14.  Rozbudowa bazy noclegowej wraz z jej zapleczem w gminie

15.  Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej w gminie

16.  Modernizacja Remizy Strażackiej w Hadlach SzklarskichOsoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2005-12-05

  Ilość odwiedzin: 1023604