Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    Lokalizacja inwestycji celu publicznego


Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2017-03-07
 
Podgrupa: Lokalizacja inwestycji celu publicznego
Nazwa pozycji Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski o wydaniu decyzji celu publicznego pn. Budowa oczyszczalni ścieków, budowa energetycznej linii napowietrznej 15 kV...
Opis  

Jawornik Polski, dn. 2017.03.07


OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY JAWORNIK POLSKI


Działając na podstawie art. 72, ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r , poz. 353 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r poz. 23 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu na wniosek Gminy Jawornik Polski, 37-232 Jawornik Polski 30 w dniu 07 marca 2017r decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , znak RRG. 6730.44.P.2016.2017, Nr 44.P.2016.2017 p.n. ,,Budowa oczyszczalni ścieków, budowa energetycznej linii napowietrznej 15 kV , budowa stacji transformatorowej, przyłącza gazowego, sieci kanalizacyjnej ? kanał zrzutowy ścieków oczyszczonych na terenie obejmujący działki nr ew. ? 2651, 2653, 2679, 2680, 2681, 2682, 2810/1, 2810/8, 2810/9, 2816, 2817, 2818, 2826, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843/1, 2844, 2845, 2857, 2858, 2859, 2860, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2899, 2900/1, 2900/2, 2901, 2902 obręb 0006 Manasterz , Gmina Jawornik Polski w zakresie: wykonania biofiltra z fundamentem , zbiornika na wodę o pojemności 10,0m3 jako zastępcze źródło dla studni wierconej oraz wykonania urządzeń budowlanych"

Informuje o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Jaworniku Polskim, 37-232 Jawornik Polski 30, pokój nr 4.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.Otrzymują:

1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jawornik Polski

2. Tablica ogłoszeń w miejscowości Manasterz.

3. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze

4. Tablica ogłoszeń w miejscowości Siedleczka

5. BIP Gminy Jawornik Polski

6. BIP Miasta i Gminy Kańczuga

7. A/a


WÓJT GMINY

JAWORNIK POLSKI

Mgr Stanisław Petynia


Data publikacji 2017-03-07
 
  Ilość odwiedzin: 108502