Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI


Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2018-01-29
 
Grupa: GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Nazwa pozycji Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w najem garażu stanowiącego własność Gminy Jawornik Polski - dz. nr 699, garaż nr. 4
Opis

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

ustnym nieograniczonym na oddanie w najem garażu stanowiącego własność Gminy Jawornik Polski

Na podstawie art. 38, art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku ? o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 j.t.), Wójt Gminy Jawornik Polski podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem garażu położonego w Jaworniku Polskim, będacego własnością Gminy Jawornik Polski.

Obręb: Jawornik Polski

Nr działki

KW

Powierzchnia

lokalu w m2

Położenie

Okres umowy

Sposób zagospodarowania

Wywoławcza

wysokość czynszu

Minimalne postąpienie

Wadium w [zł]

699

zabudowana garażem murowanym nr 4

KW 40051

25,00

Jawornik Polski - Centrum, koło Ośrodka Zdrowia

Działka położona w obszarze terenowym nie posiadającym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

do 10 lat

Garaż

1,76 zł/m2/m-c netto

0,20 zł/m2/m-c netto

50,00

Przeznaczenie wg. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania ? położona w obszarze osadniczym,

Przetarg odbędzie się w dniu 05.03.2018 r. o godz. 900 w budynku Urzędu Gminy (sala narad).

I. Warunki przystąpienia do przetargu

  1. Uczestnik powinien posiadać dokument stwierdzający tożsamość, w przypadku uczestnika osoby prawnej dokument pełnomocnictwa.

  2. Okazanie komisji dowodu wpłaty wadium.

  3. Wadium należy wpłacić gotówką w kasie w siedzibie tutejszego urzędu lub na konto Gminy Jawornik Polski w Banku Spółdzielczym w Przeworsku o/Jawornik Polski Nr konta 41 9106 1018 2004 1000 0026 0003 najpóźniej do 02.03.2018 r. do godz 1530. Wadium może być wnoszone także w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

  4. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać sie ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przed przystąpieniem do przetargu.

II. Dodatkowe informacje o przetargu

  1. Uczestnicy przetargu mogą zgłaszać kolejne postąpienia do chwili kiedy po 3-krotnym wywołaniu ostatnio zaoferowanej kwoty nikt nie zgłosi kolejnego postąpienia.

  2. Wadium osoby, która wygrała przetarg i przystąpi do spisania umowy najmu w terminie określonym przez Urząd zostanie zaliczone na poczet czynszu.

  3. Wadium wniesione przez osobę, która wygrała przetarg i uchyliła się od spisania umowy ulega przepadkowi na rzecz Gminy.

  4. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.

  5. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych warunków oraz unieważnienia przetargu.

  6. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Jaworniku Polskim pok. nr 2, lub telefonicznie 16 6514073.

Data publikacji 2018-01-29
 
  Ilość odwiedzin: 927560