Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI


Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2018-07-23
 
Grupa: GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Nazwa pozycji OGŁOSZENIE O PRZETARGU ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości - dz. nr. 1140 - Jawornik-Przedmieście
Opis  

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

ustnym nieograniczonym

na dzierżawę nieruchomości

Na podstawie art. 38, art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku - o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018.121 z późn. zm.), Wójt Gminy Jawornik Polski podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości położonej w Jaworniku-Przedmieście, a należącej do Gminy Jawornik Polski.

Obręb: Jawornik-Przedmieście

Nr działki

Powierzchnia

Położenie i opis nieruchomości

Okres umowy

Obciążenia

Wywoławcza

wysokość czynszu

Minimalne postąpienie

Wadium w [zł]

1140

KW brak

0,0530

(PsIV - 0,0386 ha

PsVI - 0,0144 ha)

Jawornik-Przedmieście - Dołki

do 10 lat

wolna

5 kg - ziarna pszenicy

5 kg

10,00

Przeznaczenie wg. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania

- położona w obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej ? tereny zalewowe,

Przetarg odbędzie się w dniu 24.08.2018 r. o godz. 900 w budynku Urzędu Gminy (sala narad).

I. Warunki przystąpienia do przetargu

  1. Uczestnik powinien posiadać dokument stwierdzający tożsamość, w przypadku uczestnika osoby prawnej dokument pełnomocnictwa.

  2. Okazanie komisji dowodu wpłaty wadium.

  3. Wadium należy wpłacić gotówką w kasie w siedzibie tutejszego urzędu lub na konto Gminy Jawornik Polski w Banku Spółdzielczym w Przeworsku o/Jawornik Polski Nr konta 41 9106 1018 2004 1000 0026 0003 najpóźniej do 20.08.2018 (poniedziałek) do godz 1530. Wadium może być wnoszone także w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

  4. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać sie ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przed przystąpieniem do przetargu.

II. Dodatkowe informacje o przetargu

  1. Uczestnicy przetargu mogą zgłaszać kolejne postąpienia do chwili kiedy po 3-krotnym wywołaniu ostatnio zaoferowanej kwoty nikt nie zgłosi kolejnego postąpienia.

  2. Wadium osoby, która wygrała przetarg i przystąpi do spisania umowy dzierżawy w terminie określonym przez Urząd zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawczego.

  3. Wadium wniesione przez osobę, która wygrała przetarg i uchyliła się od spisania umowy ulega przepadkowi na rzecz Gminy.

  4. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.

  5. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych warunków oraz unieważnienia przetargu.

  6. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Jaworniku Polskim pok. nr 2, lub telefonicznie 16 6514073.

Data publikacji 2018-07-23
 
  Ilość odwiedzin: 953580