Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI


Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2018-09-05
 
Grupa: GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Nazwa pozycji Ogłoszenie o II przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe - dz. nr. 366/9, 366/11, 366/12 - Jawornik-Przedmieście
Opis  

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU NA ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NA OKRES 99 LAT Z PRZEZNACZENIEM NA CELE MIESZKANIOWE NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO


Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 j.t.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 j.t.), oraz Uchwały Rady Gminy Jawornik Polski Nr 209/XXXIII/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku

Wójt Gminy Jawornik Polski

podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Jawornik Polski, położonych na terenie wsi Jawornik-Przedmieście, gm. Jawornik Polski, oznaczonych jako działki:


Nr działki

KW

Pow.

(ha)

Położenie i opis nieruchomości

Obciążenia

Cena wywoławcza [zł]

[netto]

Wadium [zł]

Minimalne postąpienie

366/9

PR1R/00057982/2

0,1479

Położone w obrębie Jawornik-Przedmieście, o atrakcyjnej lokalizacji (otoczenie krajobrazowe) położone w strefie pośredniej wsi i gminy, o kształtach foremnych, granicach widocznych, z dostępem do linii energetycznej usytuowanej na działce macierzystej. Warunki pod budowę mieszkaniową bardzo dobre.

Działki posiadają dostęp do drogi gminnej nr 366/3 w chwili obecnej nie urządzonej.

Teren obejmujący nowo wydzielone działki nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomości objęte decyzjami o ustaleniu warunków zabudowy które określają ich przeznaczenie pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

wolna

26 799,00

+23% Vat

2700,00

270,00

366/11

PR1R/00057982/2

0,1498

wolna

27 144,00 +23%Vat

2700,00

280,00

366/12

PR1R/00057982/2

0,1524

wolna

27 615,00

+23% Vat

2700,00

280,00

Przeznaczenie wg. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania

- działki nr 366/9, 366/11, 366/12 wsi Jawornik-Przedmieście ? położone są w obszarach produkcji rolnej, Nieruchomości objęte są decyzjami o ustaleniu warunków zabudowy RRG.6730.20.2016 z dnia 23.09.2016 r., RRG.6730.21.2016 z dnia 22.09.2016 r., RRG.6730.22.2016 z dnia 21.09.2016 r. które określają ich przeznaczenie pod "Budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki bytowe, budowa studni kopanej wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

Przetarg odbędzie się w dniu 12.10.2018 r. o godz. 900 w budynku Urzędu Gminy (sala narad).

Cel oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste:

- oddanie w użytkowanie wieczyste nastąpi na cele mieszkaniowe.

Sposób zagospodarowania nieruchomości:

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zgodnie z wydanymi decyzjami o ustaleniu warunków zabudowy, Okres użytkowania wieczystego ? 99 lat.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Wyznacza się termin zagospodarowania nieruchomości:

  - 2 lata licząc od daty zawarcia umowy notarialnej o oddanie w użytkowanie wieczyste na rozpoczęcia budowy. Za rozpoczęcie budowy uważa się wybudowanie fundamentów.

  - 4 lata od daty zawarcia umowy notarialnej o oddanie w użytkowanie wieczyste na zakończenia budowy. Za zakończenie budowy uważa się wybudowaniem budynku mieszkalnego w stanie surowym zamkniętym.

  W razie niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości mogą być ustalone dodatkowe opłaty roczne obciążające użytkownika wieczystego, niezależne od opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Wysokość dodatkowej opłaty rocznej wynosi 10% wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień ustalenia opłaty za pierwszy rok, po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania, ustalonego w umowie. Za każdy następny rok opłata podlega zwiększeniu o dalsze 10 % tej wartości.

  Właściwy organ może rozwiązać umowę użytkowania wieczystego przed upływem określonego w niej terminu, jeżeli użytkownik wieczysty korzysta z tej nieruchomości w sposób sprzeczny z ustalonym w umowie, a w szczególności, jeżeli nie zabudował jej w ustalonym terminie.

  Warunki inwestycyjne muszą być spełnione oddzielnie dla każdej działki oddanej w użytkowanie wieczyste.

  Wysokość opłat, terminy ich wnoszenia i zasady aktualizacji:

  Najwyższa cena uzyskana w przetargu stanowi podstawę do ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

  Za oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości pobiera się następujące opłaty:

  a) pierwszą opłatę w wysokości 25% z zastosowaniem bonifikaty 60% najwyższej ceny uzyskanej w przetargu, płatną jednorazowo (pomniejszona o wpłacone wadium) nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, dniem zapłaty jest dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Jawornik Polski,

  b) opłaty roczne w wysokości 1% z zastosowaniem bonifikaty 50% najwyższej ceny nieruchomości gruntowej uzyskanej w przetargu,

  - opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok na numer rachunku bankowego wskazany po zawarciu umowy notarialnej, opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym ustanowione zostało prawo użytkowania wieczystego,

  - wysokość opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.

  - do pierwszej opłaty oraz opłat rocznych dolicza się podatek VAT wg obowiązującej na dzień oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste stawki, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 z późn. zm.), na dzień publikacji ogłoszenia o przetargu, stawka VAT wynosi 23%. 1. Warunki przystąpienia do przetargu

 1. Uczestnik powinien posiadać dokument stwierdzający tożsamość, w przypadku uczestnika osoby prawnej dokument pełnomocnictwa.

 2. Okazanie komisji dowodu wpłaty wadium.

 3. Osoby przystępujące do przetargu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 z późn. zm.)

 4. Wadium należy wpłacić gotówką w kasie w siedzibie tutejszego urzędu lub na konto Gminy Jawornik Polski w Banku Spółdzielczym w Przeworsku o/Jawornik Polski Nr konta 41 9106 1018 2004 1000 0026 0003 najpóźniej do 08.10.2018 do godz 1530. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Jawornik Polski. Wadium może być wnoszone także w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

 5. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z ogłoszeniem o przetargu i jego akceptacją bez zastrzeżeń, jak również potwierdzeniem, iż jest mu znany stan faktyczny i prawny nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

II. Dodatkowe informacje o przetargu

 1. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.

 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Uczestnicy przetargu mogą zgłaszać kolejne postąpienia ceny wywoławczej do chwili kiedy po 3-krotnym wywołaniu ostatnio zaoferowanej kwoty nikt nie zgłosi kolejnego postąpienia. Po trzecim wywołaniu najwyższej ceny dalsze postąpienia nie zostają przyjęte. Przewodniczący komisji przetargowej zamyka przetarg i ogłasza osobę, która przetarg wygrała.

 3. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet pierwszej opłaty z tytułu z tytułu użytkowania wieczystego, która winna być wpłacona najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

 4. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

 5. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.

 6. Do pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego zostaną doliczone koszty szacunku i wyceny w wysokości po 307,50 zł od każdej działki.

 7. Zawarcie umowy notarialnej o oddanie w użytkowanie wieczyste nastąpi w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu. Najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

 8. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi osoba ustalona jako nabywca.

 9. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych warunków oraz odwołania przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 10. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Jaworniku Polskim pok. nr 2, lub telefonicznie 16 6514073.

Data publikacji 2018-09-05
 
  Ilość odwiedzin: 973252