Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI


Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2019-06-05
 
Grupa: GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Nazwa pozycji OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO - dz. nr 307 - Jawornik Polski
Opis

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO


Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 j.t.)

Wójt Gminy Jawornik Polski

podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jawornik Polski, położonych na terenie wsi Jawornik Polski, gm. Jawornik Polski, oznaczonych jako działki:

Nr działki

KW

Pow.

(ha)

Położenie i opis nieruchomości

Obciążenia

Cena wywoławcza [zł]

Wadium [zł]

Minimalne postąpienie

307

PR1R/00036457/0

0,0430

Jawornik Polski - położona w strefie centralnej wsi i gminy, bez dostępu do drogi gminnej, przecięta sieciami kanalizacyjną, telekomunikacyjną, stanowiącymi uciążliwość w jej zagospodarowaniu.

wolna

8385,00 zł

1000,00

90,00

Przeznaczenie wg. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania

Działka nr 307 wsi Jawornik Polski - położona w strefie osadniczej.

Przetarg odbędzie się w dniu 08.07.2019 r. o godz. 910 w budynku Urzędu Gminy (sala narad).

 1. Warunki przystąpienia do przetargu

 1. Uczestnik powinien posiadać dokument stwierdzający tożsamość, w przypadku uczestnika osoby prawnej dokument pełnomocnictwa.

 2. Okazanie komisji dowodu wpłaty wadium.

 3. Wadium należy wpłacić gotówką w kasie w siedzibie tutejszego urzędu lub na konto Gminy Jawornik Polski w Banku Spółdzielczym w Przeworsku o/Jawornik Polski Nr konta 41 9106 1018 2004 1000 0026 0003 najpóźniej do 05.07.2019 do godz 1530. Wadium może być wnoszone także w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

 4. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przed przystąpieniem do przetargu.

II. Dodatkowe informacje o przetargu

 1. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.

 2. Uczestnicy przetargu mogą zgłaszać kolejne postąpienia do chwili kiedy po 3-krotnym wywołaniu ostatnio zaoferowanej kwoty nikt nie zgłosi kolejnego postąpienia.

 3. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, która winna być wpłacona najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

 4. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

 5. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.

 6. Do ceny sprzedaży doliczone zostaną koszty szacunku i wyceny w wysokości 307,50 zł.

 7. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.

 8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych warunków oraz unieważnienia przetargu.

 9. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Jaworniku Polskim pok. nr 2, lub telefonicznie 16 6514073.

Data publikacji 2019-06-05
 
  Ilość odwiedzin: 1059342