Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2008-10-14
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nazwa pozycji Obieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Hadle Szklarskie Gminy Jawornik Polski”
Opis  

Jawornik Polski, dnia 10.10.2008r.

OG – 7625/3/2008



POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 51 ust. 2, ust. 3 pkt 1 i 2 oraz ust. 5, w związku z art. 46A ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150) § 3 ust. 1 pkt 63, pkt 72, pkt 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.).


W trakcie prowadzonego postępowania na wniosek z dnia 21.08.2008r. GEOKART – INTERNATIONAL – Spółka z o.o., 35-113 Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44 działającego w imieniu Gminy Jawornik Polski w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Hadle Szklarskie Gminy Jawornik Polski”


Po zasięgnięciu opinii:

  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku – postanowienie znak: PSNZ.465-43/08 z dnia 2008-09-22

  • Starosty Przeworskiego – postanowienie znak: OŚ.7633-260/08 z dnia 2008-06-17

POSTANAWIAM


Nie nakładać obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na “Budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Hadle Szklarskie Gmina Jawornik Polski”.


UZASADNIENIE


W dniu 21.08.2008r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek GEOKART – INTERNATIONAL – Spółka z o.o., 35-113 Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44 działającego w imieniu Gminy Jawornik Polski w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia :”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Hadle Szklarskie Gmina Jawornik Polski”.

Zgodnie z art. § 3 ust. 1 pkt 63, pkt 72 i 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.) przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym Wójt Gminy Jawornik Polski wystąpił z pismem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Jawornik Polski oraz Starosty Przeworskiego w sprawie wydania opinii co do konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Zarówno Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny jak i Starosta Przeworski wyrazili opinię, że przedmiotowe przedsięwięcie nie wymaga opracowania raportu oddziaływania na środowisko.

Mając powyższe na uwadze orzekam jak w sentencji.


POUCZENIE


Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorzadowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego postanowienia.

Data publikacji 2008-10-14
 
  Ilość odwiedzin: 1088085