Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2009-02-05
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nazwa pozycji Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: “Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Widaczów, Gmin
Opis  

Jawornik Polski, dnia 02.02.2009r.

OG – 7625/1/2009
ZAWIADOMIENIENa podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. ze zm.) w związku z art. 29 i art. 73 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z 2008r.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie na wniosek GEOKART-INTERNATIONAL Spółka z o. o., 35-113 Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44 działającego w imieniu Gminy Jawornik Polski w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: “Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Widaczów, Gmina Jawornik Polski” na działkach 10, 23, 24, 25, 31, 33, 34, 53, 65, 66, 67, 68, 69, 70/1, 70/3, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 82, 83/1, 83/2, 83/3, 83/4, 83/5, 83/6, 84, 85, 86, 87, 100, 101, 102, 103/2, 104, 106/1, 106/2, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123/4, 123/7, 123/8, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136/1, 137, 139, 140, 145, 146, 149, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 161/2, 169, 170, 171, 172, 173, 179, 180, 181, 237, 294, 316, 317, 318/1, 322/2, 322/5, 359, 396, 400, 423, 425/1, 427, 433/1, 436, 438, 439, 440, 468, 476, 477/1, 477/2, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 485, 486, 489, 490/2, 491/1, 492, 499, 520, 522, 523, 525, 542/1, 542/2, 544/1, 545, 547/1, 547/2, 547/3, 599/2, 599/3, 599/7, 612, 613, 614/1, 614/2, 616, 826, 830, 831/2, 848, 849, 850/1, 850/2, 855, 856, 857, 858, 859, 861, 864, 865, 872, 873, 880/1, 881/1, 881/2, 886/1, 887/1, 888/1, 889/1, 890/1, 891/1, 891/2, 892/1, 892/2, 893/1, 893/2, 894, 896, 897, 898, 900, 901, 902, 903, 904, 911, 916/2, 916/3, 917/1, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 929, 933/1, 937, 939, 941, 978/1, 980, 1209.


Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego organy administracji publicznej zobowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzienie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych zastrzeżeń.

Wobec tego informuję, że w terminie 7 dni od wywieszenia zawiadomienia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jawornik Polski tj. od dnia 05.02.2009r. do dnia 12.02.2009r. można:

  1. Zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Jaworniku Polskim w pokoju nr 2 – ochrona środowiska i gospodarka wodna od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530

  2. Składać wnioski i zastrzeżenia w tej sprawie w sekretariacie Urzędu Gminy w Jaworniku Polskim.

Data publikacji 2009-02-05
 
  Ilość odwiedzin: 1059394