Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2009-02-05
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nazwa pozycji Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: “Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Hucisko Jaworn
Opis  

Jawornik Polski, dnia 03.02.2009r.

OG – 7625/2/2009ZAWIADOMIENIENa podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. ze zm.) w związku z art. 29 i art. 73 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z 2008r.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie na wniosek GEOKART-INTERNATIONAL Spółka z o. o., 35-113 Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44 działającego w imieniu Gminy Jawornik Polski w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: “Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Hucisko Jawornickie, Gmina Jawornik Polski” na działkach

33/2, 65, 110/3, 113, 114, 119/2, 129, 132, 133, 134, 135, 143/1, 144, 145, 147, 148, 149,150, 151, 152, 153, 154, 155, 156/1, 157, 160/1, 160/2, 185, 186, 251, 263, 272, 273, 274, 275, 277, 283, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 297, 299, 300, 314, 321/1, 321/2, 322, 323/1, 323/2, 324, 339, 340, 341, 342, 344/3, 344/4, 344/5, 344/6, 345, 346, 347, 349, 350, 359, 360, 361, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 389, 393, 394, 400, 407, 408/1, 408/2, 409/1, 422, 423, 426, 430, 433, 434/1, 434/2, 434/3, 435/1, 436, 442, 446, 447, 448/1, 449, 450, 452/3, 452/6, 454, 455, 456, 457, 458/1, 458/2, 458/3, 459, 460, 461, 462, 463/1, 463/2, 517/1, 517/2, 518, 519/1, 519/2, 520, 524/1, 524/2, 525, 526, 528, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 553/1, 553/2, 565/1, 565/3, 568/1, 568/2, 569, 571/2, 572, 574, 576, 641, 647, 648, 674, 675/1, 675/2, 676, 677, 695, 696, 697, 698, 699, 700/7, 700/8, 701, 702, 703, 704, 705/1, 705/2, 706/2, 707, 708, 709, 710, 711, 760, 761, 762, 764, 765, 806, 807, 808, 814/1, 815/2, 816, 820, 821, 842, 854, 860, 865/1, 871, 873, 874, 879/1, 880, 881, 882, 884, 885/2, 885/3, 885/4, 885/5, 886, 889/3, 889/4, 890, 891/4, 891/6, 891/7, 891/9, 892, 893/1, 893/2, 894/1, 894/2, 1004, 1011, 1012, 1013, 1016, 1025, 1037, 1038, 1040, 1041, 1043, 1047, 1049, 1064, 1065, 1066, 1067, 1076/1, 1076/2, 1077, 1084, 1085, 1086/1, 1086/2, 1087, 1088/1, 1088/2, 1095, 1096, 1097/1, 1101, 1116/2, 1117, 1119, 1120/1, 1120/4, 1124/1, 1124/2, 1125/3, 1125/4, 1230, 1231, 1232, 1233/1, 1244, 1261/1, 1335, 1337, 1338, 1339, 1342, 1344, 1346, 1348, 1349, 1355, 1356/4, 1358, 1359, 1360, 1366, 1387, 1388, 1396, 1397, 1399, 1400, 1401, 1405, 1406, 1408, 1409, 1411, 1412, 1413/1, 1413/2, 1413/3, 1414, 1483, 1489/1, 1489/2.


Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego organy administracji publicznej zobowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzienie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych zastrzeżeń.

Wobec tego informuję, że w terminie 7 dni od wywieszenia zawiadomienia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jawornik Polski tj. od dnia 06.02.2009r. do dnia 13.02.2009r. można:

  1. Zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Jaworniku Polskim w pokoju nr 2 – ochrona środowiska i gospodarka wodna od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530

  2. Składać wnioski i zastrzeżenia w tej sprawie w sekretariacie Urzędu Gminy w Jaworniku Polskim.

Data publikacji 2009-02-05
 
  Ilość odwiedzin: 1088116