Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2009-06-01
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nazwa pozycji Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: Budowa zakładu uslugowego ...
Opis  

Jawornik Polski, dnia 01.06.2009r.

OG – 7625/3/2009

ZAWIADOMIENIE


o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art. 73 ust. 1 i art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z 2008r.)


ZAWIADAMIAMże w dniu 14.05.2009r. na wniosek Pana Ryszarda Darasza zam. Hadle Szklarskie 323, 37-232 Jawornik Polski zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: “Budowa zakładu uslugowego - wulkanizacja dętek, opon samochodowych i rolniczych, naprawy bieżące oraz demontaż i kasacja pojazdów samochodowych na działce nr 2399 w miejscowości Hadle Szklarskie Gmina Jawornik Polski”


Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 i 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium – w siedzibie Urzędu Gminy Jawornik Polski pokój nr 2 w godzinach pracy urzędu.


Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z 2008r.) oraz § 2 ust. 1 pkt 39a, § 3 ust. 1 pkt 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogacych znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniach z następującymi organami: -Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie


Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu Postępowania Administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Data publikacji 2009-06-01
 
  Ilość odwiedzin: 108602