Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2010-03-19
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nazwa pozycji Postanowienie doyczące przedsięwzięcia
Opis  

Jawornik Polski, dnia 12.03.2010r.

OG - 7625/5/2009/2010Postanowienie


Działając na podstawie art. 123 § 1 i art.124 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. ze zm) oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), po zasięgnięciu opinii Starosty Powiatowego z dnia 2009-11-09 znak OŚ.7633-219/09 oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 2009-10-12 znak PSNZ.465/52/09

postanawiam


nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na “ Wykonaniu ujęcia wody podziemnej z utworów górnokredowych dla wodociągu gminnego w miejscowości Jawornik Polski, przysiółek “Leszczyny” na działkach nr 1364 i 1345” stosownie do wszczętego w dniu 22.09.2009r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na wniosek Gminy Jawornik Polski.

Pełna treść Postanowienia znajduje się w załączniku poniżej.

 

Data publikacji 2010-03-19
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 1031255