Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2010-04-01
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nazwa pozycji Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegajacego na: “Wykonaniu ujęcia wody podziemnej z utworów górnokredowych dla wodociągu gminnego w miejscowości Jawornik Polski,
Opis  

Jawornik Polski, dnia 01.04.2010r.

OG - 7625/5/2009/2010
DECYZJA


Działając na podstawie:

    - art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. ze zm)

    - art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),

    - § 3 ust. 1, pkt 65 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn.zm.),

    po rozpatrzeniu wniosku Gminy Jawornik Polski z dnia 2009.09.21 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegajacego na: “Wykonaniu ujęcia wody podziemnej z utworów górnokredowych dla wodociągu gminnego w miejscowości Jawornik Polski, przysiółek “Leszczyny” na działkach nr 1364 i 1345” i po zasięgnięciu opinii Starosty Powiatowego z dnia 2009-11-09 znak OŚ.7633-219/09 oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 2009-10-12 znak PSNZ.465/52/09.

    Pełna treść decyzji została załączona poniżej.

Data publikacji 2010-04-01
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 1165497