Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2010-05-31
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nazwa pozycji Postanowienie ws. stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na “Budowie zakładu usługowego – wulkanizacja dętek, opon samochodowych i rolniczych ...
Opis  

Jawornik Polski, dnia 25.05.2010r.

OG – 7625/3/2009/2010P O S T A N O W I E N I E

Działając na podstawie:

  - art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U.

  z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.),

- art. 63 ust. 1 i 4, art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),

  - § 2 ust. 1 pkt 39a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie

  określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz

  szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do

  sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.),

  po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku

  POSTANAWIAM

  I. Stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na “Budowie zakładu usługowego – wulkanizacja dętek, opon samochodowych i rolniczych, naprawy bieżące oraz demontaż i kasacja pojazdów samochodowych na działce nr 2399 w miejscowości Hadle Szklarskie, Gmina Jawornik Polski” określając jednocześnie zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, stosownie do wszczętego w dniu 14.05.2009r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Ryszarda Darasza zam. Hadle Szklaskie 323, 37-232 Jawornik Polski

  ...

  Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załaczniku poniżej.

Data publikacji 2010-05-31
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 1059402