Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2012-03-05
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nazwa pozycji OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpienia do organów współdziałających:
Opis  

Jawornik Polski, dnia 01.03.2012r.

RRG. 6220.1.2012r.

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpienia do organów współdziałających


Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art. 73 ust. 1 i art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z 2008r. ze zm.)


INFORMUJĘ


że w dniu 28.02.2012r. na wniosek Pana Tadeusza Piejko zam. Hucisko Jawornickie 269, 37-230 Manasterz zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: "Adaptacja budynku na wulkanizację i wymianę opon oraz kasację i demontaż pojazdów samochodowych" na działce nr ew. 3180/2 położonej w miejscowości Manasterz.


Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 i 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium ? w siedzibie Urzędu Gminy Jawornik Polski pokój nr 2 w godzinach pracy urzędu.


Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z 2008r. ze zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt 42 i 43 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniach z następującymi organami: -Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Przeworsku.


Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu Postępowania Administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Data publikacji 2012-03-05
 
  Ilość odwiedzin: 1022806