Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Data publikacji: 2012-06-08
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa budynku produkcyjnego z przeznaczeniem na Dom Strażaka pełniącego funkcję kulturalno społeczne w ramach działania 413 Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007 2013
Opis

RRG 271.8.2012                                  Jawornik Polski 08.06.2012 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM


I. NAZWA (firmy) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Jawornik Polski
37-232 Jawornik Polski 30
tel. (016) 651-40-14
fax. (016) 651-40-55
NIP: 794-170-33-41
Regon: 650900625
e-mail: sekretariat@jawornikpolski.itl.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CPV: 45.26.25.00-6, 45.26.23.00-4, 45.42.20.00-1, 45.26.19.10-6, 45.26.13.00-7, 45.42.10.00-4, 45.22.11.00-5, 45.26.00.00-7, 45.32.00.00-6, 45.43.21.00-5, 45.41.00.00-4, 45.43.12.00-9, 45.44.21.00-8, 45.33.12.00-8, 45.11.12.00-0, 45.32.10.00-3, 45.26.21.00-2, 45.33.30.00-0, 45.33.11.00-7, 45.30.00.00-9, 45.33.00.00-9, 45.31.12.00-2.
Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest wykonanie robót budowlanych w podziale na części.

CZĘŚĆ I
Roboty remontowo budowlane wewnętrzne.
Instalacja gazowa
Instalacja centralnego ogrzewania
Instalacja wodociągowa
Instalacja kanalizacyjna
Instalacja elektryczna


Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót oraz projekt budowlany stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Termin realizacji: od podpisania umowy do 20.12.2013 r.
Zamawiający przewiduje możliwość wcześniejszego zakończenia robót przez danego Wykonawcę tylko i wyłącznie po pisemnym uzgodnieniu i akceptacji terminu zakończenia w/w robót przez Zamawiającego.

CZĘŚĆ II
Elewacja, elementy zewnętrzne
Ze względu na efektywne wykorzystanie środków finansowych oraz zapewnienie odpowiedniej trwałości projektu Wykonawca winien zastosować materiały tj. klej oraz tynk akrylowy (grupa kolorystyczna - III) o parametrach Greinplast lub dopuszcza się rozwiązania o parametrach równoważnych lub nie gorszych.
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót oraz projekt budowlany stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Termin realizacji: od podpisania umowy do 20.12.2013 r.
Zamawiający przewiduje możliwość wcześniejszego zakończenia robót przez danego Wykonawcę tylko i wyłącznie po pisemnym uzgodnieniu i akceptacji terminu zakończenia w/w robót przez Zamawiającego.

CZĘŚĆ III
Utwardzenie placu od frontu.
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót oraz projekt budowlany stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Termin realizacji: od podpisania umowy do 20.12.2013 r.
Zamawiający przewiduje możliwość wcześniejszego zakończenia robót przez danego Wykonawcę tylko i wyłącznie po pisemnym uzgodnieniu i akceptacji terminu zakończenia w/w robót przez Zamawiającego.
Data publikacji 2012-06-08
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 1031241