Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Data publikacji: 2012-07-06
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Przetarg nieograniczony pn. Remont dachu oraz izolacji pionowej ścian przyziemia w dworze w Hadlach Szklarskich
Opis RRG 271.7.2012 Jawornik Polski 06.07.2012 r.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM


I. NAZWA (firmy) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Jawornik Polski
37-232 Jawornik Polski 30
tel. (016) 651-40-14
fax. (016) 651-40-55
NIP: 794-170-33-41
Regon: 650900625
e-mail: sekretariat@jawornikpolski.itl.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CPV 45.45.31.00-8
Szczegółowy zakres robót określa kosztorys ofertowy ślepy (do uzupełnienia) stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
UWAGA W zakresie prac IZOLACJI PIONOWYCH ŚCIAN PRZYZIEMIA występować będą roboty które wykona Zamawiający tj.
- Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych, nie zbrojonych o grub. do 15 cm (odbojówka) w ilości 11,875 m3
- Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1,5 m w gr. kat.III w ilości 20,000 m3
- Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w ilości 120,750 m2
- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km w ilości 17,175 m3
- Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km w ilości 100,000 m3
- Zasypanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3m kat. gr. III i IV z obsypką żwirowo-piaskową dowiezioną w ilości 100,800 m3
- Wymiana czyszczaka żeliwnego kanalizacyjnego o śred. 150 mm na PCV rynien spustowych w ilości 1 szt.

Zamawiający podpisze umowę o udzielenie zamówienia z Wybranym Wykonawcą w tym zakresie na który zostanie podpisana umowa z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Data publikacji 2012-07-06
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 1031218