Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Data publikacji: 2012-07-17
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Przetarg nieogranoczony pn. Budowa kaplicy cmentarnej w Hadlach Szklarskich
Opis RRG 271.9.2012                           Jawornik Polski 17.07.2012


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYMI. NAZWA (firmy) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Jawornik Polski
37-232 Jawornik Polski 30
tel. (016) 651-40-14
fax. (016) 651-40-55
NIP: 794-170-33-41
Regon: 650900625
e-mail: sekretariat@jawornikpolski.itl.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
45.21.00.00 - 2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
Przedmiotem zamówienia jest budowa kaplicy cmentarnej w Hadlach Szklarskich z podziałem na poszczególne etapy. Etap I  Stan zero Termin zakończenia etapu do 31.10.2012 r. Etap II  Ściany, stropy, wieńce Dach konstrukcja, pokrycie Termin zakończenia etapu do 31.10.2013 r. Etap III  Tynki wewnętrzne, okładziny, malowanie  Podkąty i posadzki Termin zakończenia etapu do 30.09.2014 r. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar/obmiar robót oraz kosztorys ślepy które stanowią załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Data publikacji 2012-07-17
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 1031204