Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2013-08-09
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nazwa pozycji OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
Opis  

    Jawornik Polski, dnia 09.08.2013 r.

RRG.6220.5.2013

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z 2008r. ze zm.) zwanej dalej ustawą OOŚ

ZAWIADAMIAM

że w dniu 31.07.2013 r. na wniosek Gminy Jawornik Polski, 37-232 Jawornik Polski 30, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ?Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Jaworniku Polskim?


Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium w siedzibie Urzędu Gminy Jawornik Polski pokój nr 2 w godzinach pracy urzędu.


Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z 2008r. ze zm.) informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Jaworniku Polskim, 37-232 Jawornik Polski 30, pok. nr 2, w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z 2008r. ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z 2010 r.) inwestycja ta zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 art. 77 ust. 1 ustawy OOŚ, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu opinii z następującymi organami: - Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Przeworsku. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii.


Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postepowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 40 § 4 i 5 ustawy ? Kodeks postępowania administracyjnego, strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie nie wskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawione zostaną w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ, organ prowadzący postępowanie w przedmiotowej sprawie zawiadamia strony w trybie art. 49 ustawy- Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z czym niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zawieszenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jaworniku Polskim oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jaworniku Polskim i w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Data publikacji 2013-08-09
 
  Ilość odwiedzin: 1059433