Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2014-01-28
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nazwa pozycji Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na remoncie drogi gminnej nr 1 10604 R Manasterz - od drogi wojewódzkiej nr 835 - Nieważka
Opis  

    Jawornik Polski, dnia 27.01.2014 r.

RRG.6220.2.2014


OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego


Wójt Gminy Jawornik Polski, na podstawie art. 61 § 1, §3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą OOŚ


ZAWIADAMIA

że w dniu 27.01.2014 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Jawornik Polski, 37-232 Jawornik Polski 30, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na remoncie drogi gminnej nr 1 10604 R Manasterz - od drogi wojewódzkiej nr 835 - Nieważka w km 0+000 - 2+682 m. Manasterz, działki nr ewid. 2085/3, 2085/2, 2085/1, gmina Jawornik Polski, powiat przeworski, województwo podkarpackie"

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym w siedzibie Urzędu Gminy Jawornik Polski pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z 2010 r.) inwestycja ta zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i art. 77 ust. 1 ustawy OOŚ, postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie, wydaje się po zasięgnięciu opinii i dokonaniu uzgodnień z następującymi organami: - Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Przeworsku. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień.

Zgodnie z art. 35 § 5 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41 § 1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2, w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 40 § 4 i 5 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie nie wskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawione zostaną w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ, organ prowadzący postępowanie w przedmiotowej sprawie zawiadamia strony w trybie art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z czym niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zawieszenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jaworniku Polskim oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jaworniku Polskim i w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

 

Wójt Gminy jawornik Polski
(-)
Stanisław Petynia

Data publikacji 2014-01-28
 
  Ilość odwiedzin: 1059324