Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2014-02-05
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu Ochrony i promocji zdrowia - 2014
Opis

Na podstawie art. 5 ust.4 i art. 13 ust .1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r nr 234 , poz. 1536 ze zm.)

 

Wójt Gminy Jawornik Polski

z siedzibą w Jawornik Polskim , 37-232 Jawornik Polski 30

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań z zakresu :

  1. Ochrony  i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

I Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację:

 

Lp.

Rodzaj zadania

Kwota  przeznaczona na realizację zadania

1.

Ochrona i promocja zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych

a) Wyzwalanie aktywności sportowej w środowisku dzieci , młodzieży                i dorosłych przez tenis stołowy

3 500

b) Wyzwalanie aktywności sportowej w środowisku dzieci , młodzieży przez piłkę nożną                  

6 500

 

II Zasady przyznawania dotacji:

1)      Zlecenie zadań w pkt. I ppkt. 1-2 publicznych nastąpi w formie wspierania                        z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

III Terminy i warunki realizacji zadania:

1)      Terminy realizacji zadania ustala się na okres od 1 stycznia do 15 grudnia 2013 r.

2)      Podmioty realizujące zadania powinny posiadać niezbędne doświadczenia i spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r nr 96 poz. 873 ze zm.)

3)      Ofertę składa się na obowiązującym formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r       ( Dz. U. nr 6 , poz. 25). Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania.

4)      Zadania będą realizowane dla mieszkańców Gminy Jawornik Polski.

5)      Zadania nie mogą być realizowane przez podmiot nie będące stroną umowy.

6)      Kwoty wydatków w ramach kosztów pośrednich nie mogą przekroczyć 10% kosztów bezpośrednich.

7)      Kwoty wydatków na zakup sprzętu  mogą wynosi do 30% kosztów bezpośrednich

8)      Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

a)      aktualny odpis z rejestru ( ważny 3 miesiące od daty wystawienia),

b)      sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,

c)      aktualny statut organizacji,( jeśli uległ zmianie w ostatnim roku)

d)      oświadczenie o pozyskiwanych środkach z innych źródeł na realizację zadania,

e)      ewentualne referencje

IV Termin składania ofert:

1)      Termin składania ofert upływa z dniem 28 lutego2014 roku do godziny 10 00

2)      Miejsce składania ofert : Sekretariat w Urzędzie Gminy w Jaworniku Polskim.

V Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

2.Oceny formalnej i merytorycznej dokonuje komisja konkursowa powołana zarządzeniem przez Wójta Gminy Jawornik Polski

3.Tryb oceny ofert.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

1)      w pierwszym etapie komisja konkursowa dokonuje formalnej oceny ofert:

a)      stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę złożonych ofert,

b)      otwiera koperty z ofertami

c)      ustala , które z ofert spełniają warunki określone w pkt III i pkt IV niniejszego ogłoszenia ,

2)      w drugim etapie konkursu komisja konkursowa

a)      dokonuje oceny merytorycznej zawartości ofert/ oferty

b)      ustala najkorzystniejszą ofertę/oferty

4.Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty komisja konkursowa będzie brała  pod uwagę :

1)      zgodność z zadaniami Gminy oraz zadaniami statutowymi podmiotu,

2)      wartość merytoryczną projektu , możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę ( doświadczenie , kadra, baza)

3)      koszt realizacji oferty , w tym wysokość udziału środków własnych podmiotu oraz oczekiwaną wysokość dotacji

4)      staranne i terminowe wywiązywanie się z umów i porozumień zawartych z Urzędem gminy w ciągu ostatnich trzech lat,

5)      zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku , gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.

VI Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim

zadań publicznych tego samego rodzaju i związanych z  nimi kosztami , w tym wysokość udzielonych dotacji:

 

Lp.

Rodzaj zadania

Kwota przeznaczona na realizację zadań

w roku 2011

w roku 2012

w roku 2013

1

Ochrona i promocja zdrowia

6 000

10 000

10 000

2

Kultura fizyczna i sport

18 000

25 000

0

3

Działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

0

5 000

0

 

VII  Wyniki rozstrzygnięcia konkursu podlegają opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Data publikacji 2014-02-05
 
  Ilość odwiedzin: 1088153