Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2014-03-12
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nazwa pozycji Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr RRG.6220.2.2014 dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie drogi gminnej nr 1 10604 R Manasterz
Opis  

Jawornik Polski,dnia 10.03.2014 r.

RRG.6220.2.2014

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm)


i n f o r m u j ę


o wydaniu w dniu 07.03.2014 r. decyzji nr RRG.6220.2.2014 o umorzeniu postępowania w całości jako bezprzedmiotowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie drogi gminnej nr 1 10604 R Manasterz - od drogi wojewódzkiej nr 835 - Nieważka w km 0+000 - 2+682 m. Manasterz, działki nr ewid. 2085/3, 2085/2, 2085/1 gmina Jawornik Polski, powiat przeworski, województwo podkarpackie realizowanego przez Gminę Jawornik Polski.

W związku z powyższym informuję o :

    • uprawnieniach wszystkich stron przedmiotowego postępowania wynikających z art. 10 kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium,

    • możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji, uzyskania wyjaśnień w siedzibie Urzędu Gminy w Jaworniku Polskim, 37-232 Jawornik Polski 30, pokój nr 2;

    • Od w/w decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Jawornik Polski w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia lub ostatniego dnia obwieszczenia.

    • Informacja o decyzji została umieszczona na stronie internetowej www.jawornikpolski.itl.pl/bip/ oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jaworniku Polskim, miejscu przedsięwzięcia.

Data publikacji 2014-03-12
 
  Ilość odwiedzin: 1022786