Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2016-05-09
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Otwarty nabór na Partnera do wspólnej realizacji projektu
Opis  

Otwarty nabór na Partnera do wspólnej realizacji projektu


Gmina Jawornik Polski w Jaworniku Polskim ogłasza konkurs na Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, konkurs nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-005/16

Konkurs na nabór partnera prowadzony zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 ( Dz. U.2014 poz.1146).

Nabór Partnera do projektu odbywać się będzie w drodze otwartego konkursu w terminie
od 09.05.2016 r. do 31.05.2016 r.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją ? Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach działania 8.4 ?Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej ? osobiście lub pocztą kurierską na adres Urząd Gminy w Jaworniku Polskim, 37-232 Jawornik Polski 30, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Wszelkie pytania związane z prowadzonym konkursem należy kierować w formie pisemnej na adres e-mail sekretariat@jawornikpolski.itl.pl.

Data publikacji 2016-05-09
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 1011883