Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2012-03-28
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nazwa pozycji Postanowienie o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na - Adaptacji budynku na wulkanizację i wymianę opon oraz kasację i demontaż pojazdów samochodowych
Opis  

Jawornik Polski, dnia 23.03.2012r.

RRG.6220.1.2012


P O S T A N O W I E N I E

Działając na podstawie:

  - art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U.

  z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.),

- art. 63 ust. 1 i 4, art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),

  - § 2 ust. 1 pkt 42 I 42 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2010r.

  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213

  poz. 1397 z 2010r.

  po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku

  POSTANAWIAM

  I. Stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Adaptacji budynku na wulkanizację i wymianę opon oraz kasację i demontaż pojazdów samochodowych" na działce nr ew. 3180/2 położonej w miejscowości Manasterz określając jednocześnie zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, stosownie do wszczętego w dniu 28.02.2012r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Pana Tadeusza Piejko zam. Hucisko Jawornickie 269, 37-230 Manasterz

Pełna treść postanowienia znajduje się w załączniku.

Data publikacji 2012-03-28
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 1087885