Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2016-11-08
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nazwa pozycji Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu 4 sztuk otworów rozpoznawczo ? eksploatacyjnych R-1, R-2, R-3, R-4, dla potrzeb
Opis  RRG.6220.4.2016 Jawornik Polski,dnia 28.10.2016 r.


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.267 j.t.) w związku z art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko" (Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn.zm)


i n f o r m u j ę


o wydaniu postanowienia stwierdzającego, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "wykonaniu 4 sztuk otworów rozpoznawczo ? eksploatacyjnych R-1, R-2, R-3, R-4, dla potrzeb wodociągu gminnego w miejscowości Zagórze i Manasterz", realizowanego przez Gminę Jawornik Polski.

W związku z powyższym informuję o :

    • uprawnieniach wszystkich stron przedmiotowego postępowania wynikających z art. 10 kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium,

    • możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień w siedzibie Urzędu Gminy w Jaworniku Polskim, 37-232 Jawornik Polski 30, pokój nr 2; składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty uzyskania się niniejszego obwieszczenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwagi i wniosków jest Wójt Gminy Jawornik Polski.

Wójt Gminy Jawornik Polski

(--)

Data publikacji 2016-11-08
 
  Ilość odwiedzin: 1163873