Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2017-01-03
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nazwa pozycji Obiwieszczenie o wydaniu została decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie oczyszczalni ścieków na terenie działki o nr ewid. 2651 w miejscowości Manasterz, gmina Jawornik Polski
Opis  

Jawornik Polski, dnia 30.12.2016 r.

RG.6220.10.2016

OBWIESZCZENIEDziałając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 j.t.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm),zawiadamiam

że w dniu 29.12.2016 r. na wniosek Gminy Jawornik Polski, 37-232 Jawornik Polski 30, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

"Budowie oczyszczalni ścieków na terenie działki o nr ewid. 2651 w miejscowości Manasterz, gmina Jawornik Polski".

Z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami dokonanymi z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Przeworsku strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Jawornik Polski, 37-232 Jawornik Polski 30, pokój nr 2 w godzinach urzędowania.

Od decyzji służy stronom postępowania prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Jawornik Polski w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Doręczenie w/w decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia o jej wydaniu.

Wójt Gminy Jawornik Polski

(---)

Data publikacji 2017-01-03
 
  Ilość odwiedzin: 1087926