Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2009-04-01
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nazwa pozycji Wniosek o stwierdzenie nieważności postanowienia wydanego przez Wójta Gminy Jawornik Polski Nr OG – 7625/3/2008 z dnia 27.11.2008r. w sprawie braku obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
Opis  

Jawornik Polskim, 01.04.2009r.

OG – 7625/3/2008/2009


Samorządowe Kolegium Odwoławcze

w Przemyślu

ul. Borelowskiego 1

37-700 Przemyśl


Na podstawie art. 156 § 1 pkt 2, art. 157 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm) zwracam się z wnioskiem o stwierdzenie nieważności postanowienia wydanego przez Wójta Gminy Jawornik Polski Nr OG – 7625/3/2008 z dnia 27.11.2008r. w sprawie braku obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na “Budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Hadle Szklarskie Gmina Jawornik Polski”

W wyniku prowadzonego postępowania na wniosek z dnia 21.08.2008r. GEOKART – INTERNATIONAL – Spółka z o.o., Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44 działającego w imieniu Gminy Jawornik Polski w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Hadle Szklarskie Gmina Jawornik Polski” wydano postanowienie Wójta Gminy Jawornik Polski Nr OG – 7625/3/2008 z dnia 27.11.2008r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150) natomiast nie uwzględniono przepisu art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227)

Z poważaniem


Załączniki:

Postanowienie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 27.11.2009r. Nr OG – 7625/3/2008r.

Otrzymują:

  1. adresat

  2. Gmina Jawornik Polski - wnioskodawca

  3. Strony postępowania przez wywieszenie niniejszego pisma na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jaworniku Polskim, umieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Hadle Szklarskie i umieszczenie na stronie internetowej (zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 25 poz. 150 z 2008r.)

  4. a/a


Do wiadomości:

  1. Starostwo Powiatowe w Przeworsku

  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku

Data publikacji 2009-04-01
 
  Ilość odwiedzin: 1163869