Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 9415

Każde sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy. Wspólnie tworzą wspólnotę samorządową gminy Jawornik Polski. Organami sołectwa są : zebranie wiejskie, sołtys i rada sołecka.
Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie. Sołtys jest organem wykonawczym a Rada Sołecka jest organem wspomagającym sołtysa.

Do obowiązków sołtysa należy w szczególności:
1/ zwoływanie zebrań wiejskich,
2/ zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej,
3/ działanie stosowne do wskazań zebrania wiejskiego, Rady Gminy i Wójta,
4/ wpływanie na wykorzystywanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia w sołectwie,
5/ reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec Rady Gminy i Wójta,
6/ uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych okresowo przez Wójta,
7/ pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku,
8/ opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa w sprawie opłat i innych należności,
9/ wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej,
10/ kontrola i nadzór nad mieniem komunalnym. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może również zgłaszać wnioski w imieniu zebrania mieszkańców, dotyczące zmiany Statutu Gminy.
Sołtys pełni rolę gospodarza w swoim sołectwie.

Sołectwa Gminy Jawornik Polski:

1. Hadle Kańczuckie - sołtys Antoni Kądziołka
2. Hadle Szklarskie - sołtys Wiesław Bury
3. Hucisko Jawornickie - sołtys Adam Miazga
4. Jawornik Polski - sołtys Łukasz Żak
5. Jawornik Przedmieście - sołtys Ryszard Mikulec
6. Manasterz - sołtys Mariusz Dubas
7. Widaczów - sołtys Andrzej Pilawa
8. Zagórze - sołtys Dorota Zapałowska


 



Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2013-04-15

  Ilość odwiedzin: 108541