Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 6378

Uchwała Nr75/XII/2007
Rady Gminy Jawornik Polski

z dnia 23 sierpnia 2007

w sprawie Statutu Gminy Jawornik Polski

na podstawie art. 3 ust. 1, art.18 ust. 2 pkt 1 art. 22, art. 40 ust 2 pkt 1, art. 41 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszym zmianami)

Rada Gminy Jawornik Polski

uchwala:

S T A T U T

Gminy Jawornik Polski

 

 Kompletna treść uchwały oraz statutu w załączniku. 


UCHWAŁA Nr 275/XXXVIII/09
RADY GMINY JAWORNIK POLSKI
z dnia 28 lipca 2009 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Jawornik Polski

Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)  w  związku  z  art.  58  i  60  ustawy  z  dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) Rada Gminy w Jaworniku Polskim uchwaliła, co następuje:
§  1. 
1.  W  Statucie  Gminy  Jawornik  Polski ustalonym  uchwałą  Nr  75/XII/2007  Rady  Gminy
Jawornik  Polski  z  dnia  23  sierpnia  2007r.(Dz.  Urz. Woj.  Podk.  z  2007  r.  Nr  83,  poz.  1892)  uchyla  się § 97,  95,  99  i  tytuł  rozdziału  IX:  ?Pracownicy samorządowi?.
2.  Pozostałe  paragrafy  i  rozdziały  zmieniają swoja numeracje chronologicznie.
§  2. 
Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie 14 dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Jawornik Polski
Edward Rzepa

Dziennik Urzędowy Województwa podkarpackiego z 2009 r. nr 62. poz. 1513Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2015-09-17

  Ilość odwiedzin: 108547