Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI


Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2018-04-25
 
Grupa: GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Nazwa pozycji Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy - dz. nr. 333, 335 - Manasterz
Opis  

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE


Wójt Gminy Jawornik Polski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste:


wieś: Jawornik-Przedmieście

Lp

Nr działki

KW

Pow. działki

(w ha)

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości netto

[ zł ]

Wysokość opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego netto [zł] 1% -50% bonifikaty

1

366/9

PR1R/00057982/2

0,1479

Teren obejmujący nowo wydzielone działki nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki położone są w obszarach produkcji rolnej. Nieruchomości objęte decyzjami o ustaleniu warunków zabudowy która określają ich przeznaczenie pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Termin zagospodarowania na cele mieszkaniowe ? 4 lata od dnia podpisania aktu notarialnego.

Za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie zabudowy wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym.

Położone w obrębie Jawornik-Przedmieście, o atrakcyjnej lokalizacji (otoczenie krajobrazowe) położone w strefie pośredniej wsi i gminy, o kształtach foremnych, granicach widocznych, z możliwym dostępem do linii energetycznej usytuowanej na działce macierzystej.

26 799,00

+23% Vat

134,00

+23% Vat

2

366/11

PR1R/00057982/2

0,1498

27 144,00 +23%Vat

135,72

+23% Vat

3

366/12

PR1R/00057982/2

0,1524

27 615,00

+23% Vat

138,08

+23% Vat

Jawornik Polski, dnia 20 kwietnia 2018 r.


  1. Nieruchomości ujawnione w księdze wieczystej nr PR1R/00057982/2.

  2. Ustalam termin 15 czerwca 2018 roku do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2018.121 j.t./.

  3. Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2018.121 j.t./ informuję, że stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25 % (z bonifikatą 60 %) od wysokości kwoty uzyskanej w przetargu i podlega zapłacie jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

  4. Na podstawie art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami informuję, że opłaty za użytkowanie wieczyste za dany rok wnosi się w wysokości 1 % (z bonifikatą 50 %) od kwoty uzyskanej w przetargu w terminie do 31 marca każdego roku.

  5. Na podst. art. 77 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami informuję że:

- Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.

- Jeżeli wartość nieruchomości gruntowej na dzień aktualizacji opłaty rocznej byłaby niższa niż ustalona w drodze przetargu cena tej nieruchomości w dniu oddania jej w użytkowanie wieczyste, aktualizacji nie dokonuje się. W przypadku nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe przepis stosuje się w okresie 5 lat, licząc od dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

- W przypadku gdy zaktualizowana wysokość opłaty rocznej przewyższa co najmniej dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty rocznej, użytkownik wieczysty wnosi opłatę roczną w wysokości odpowiadającej dwukrotności dotychczasowej opłaty rocznej. Pozostałą kwotę ponad dwukrotność dotychczasowej opłaty (nadwyżka) rozkłada się na dwie równe części, które powiększają opłatę roczną w następnych dwóch latach. Opłata roczna w trzecim roku od aktualizacji jest równa kwocie wynikającej z tej aktualizacji.

- Aktualizacji opłaty rocznej dokonuje się z urzędu albo na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, na podstawie wartości nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Data publikacji 2018-04-25
 
  Ilość odwiedzin: 927538