Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    ZAPOTRZEBOWANIE I NABÓR PRACOWNIKÓW


Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2019-03-01
 
Grupa: ZAPOTRZEBOWANIE I NABÓR PRACOWNIKÓW
Nazwa pozycji Nabór na wolne stanowisko - Dyrektor Gminnego Zespołu Żłobków
Opis

Wójt Gminy Jawornik Polski

ogłasza nabór

na wolne stanowisko ? Dyrektor Gminnego Zespołu Żłobków

 

 

1.      Nazwa wolnego stanowiska pracy: Dyrektor Gminnego Zespołu Żłobków

 

2.      Wymagania niezbędne:

a)      wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia z pracy z dziećmi albo co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi;

b)      co najmniej roczne doświadczenie w kierowaniu żłobkiem;

c)      obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2018r. poz. 1260);

d)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;

e)      nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym  lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem sadu na inne przestępstwo umyślne;

f)       niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

g)      cieszy się nieposzlakowaną opinią;

h)      kandydat daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;

i)        kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;

j)        wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego prze sąd;

k)      posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora gminnego zespołu żłobków;

l)        znajomość przepisów prawnych zawartych w ustawach i przepisach wykonawczych w zakresie:

- Ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3,

- Kodeks pracy,

- Prawo zamówień publicznych,

- Ustawy o finansach publicznych,

- Ustawy o danych osobowych,

- Ustawy o samorządzie gminnym,

- Przepisów BHP i przeciwpożarowych.

 

3. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników

b) odporność emocjonalna i samokontrola

c) gotowość do stałego samodoskonalenia

d) biegła obsługa komputera i pakietów biurowych

 

 

4.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)     Kierowanie działalnością Gminnego Zespołu Żłobków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Placówki

b)     Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i właściwej opieki pielęgnacyjnej, opiekuńczej oraz edukacyjno-wychowawczej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego dziecka

c)     Prowadzenie procesu rekrutacji i związanej z tym dokumentacji

d)    Pełnienie funkcji pracodawcy wobec pracowników żłobka

e)     Właściwe i zgodne z przepisami dysponowanie środkami finansowymi

f)      Zarządzanie powierzonym majątkiem i jego należyte zabezpieczenie, w tym przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych

g)     Terminowe i rzetelne realizowanie zadań, w tym sporządzanie sprawozdawczości

h)     Budowanie pozytywnego wizerunku jednostki i doskonalenie standardów opieki w żłobku

i)       Opieka nad dziećmi.

j)       Łączenie funkcji dyrektora placówki z wykonywaniem zadań opiekuna dla grupy dzieci

 

5. Warunki pracy:

a) wymiar czasu pracy ? pełny wymiar

b) miejsce pracy ? praca w pomieszczeniach Gminnego Zespołu Żłobków

c) specyfika pracy ? praca na stanowisku  z obsługą komputera

d) stanowisko wymagające mobilności, gotowości do wyjazdów służbowych, ciągłego kontaktowania się z innymi instytucjami

e) praca wymagająca predyspozycji umożliwiających bezproblemowy kontakt 
i porozumiewanie się z innymi osobami

f) w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym , umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż
6 miesięcy i dla takiego pracownika organizuje się w trakcie trwania w/w umowy służbę przygotowawczą mająca na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych, która to służba trwa nie dłużej niż 3 miesiące i kończy się egzaminem, a pozytywny wynik tego egzaminu jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika

 

  1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów
    o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
    w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest wyższy niż 6%.

 

6.      Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

b) list motywacyjny,

c) pisemna koncepcja funkcjonowania i rozwoju Gminnego Zespołu Żłobków

d) kserokopie dokumentów poświadczający wykształcenie,

e) kserokopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe

f) kserokopie dokumentów potwierdzające inne uprawnienia i umiejętności

g) oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe (wyłoniony w drodze naboru kandydat przed nawiązaniem stosunku pracy będzie zobowiązany przedłożyć zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy)

h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

i) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

j) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

k) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych  do wykonywania pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu

l) rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi w formie oświadczenia

m) oświadczenie dotyczące wypełniania obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki został nałożony

n) oświadczenie o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców  Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym

 

7. Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy 37-232 Jawornik Polski 30 lub pocztą a adres urzędu do dnia 11.03.2019r. do godz. 15.00.

w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Konkurs na dyrektora Gminnego Zespołu Żłobków"

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani  do II etapu naboru zostaną powiadomieni i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie.

 

8.      Dodatkowe informacje:

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:

Urząd Gminy w Jaworniku Polskim

37-232 Jawornik Polski 30

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@jawornikpolski.itl.pl

Data publikacji 2019-03-01
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 1022835