Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ


Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2008-09-05
 
Grupa: PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Nazwa pozycji Zaproszenie do składania oferty na usługi Integracji Społecznej o wartości nieprzekraczającej 2000 euro
Opis

Zaproszenie do składania oferty
na usługi Integracji Społecznej o wartości nieprzekraczającej 2000 euro,
w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich,
w trybie procedury specjalnej CPP1. Zamawiający – Wójt Gminy Jawornik Polski zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do złożenia oferty mającej na celu rozwój usług integracji społecznej na rzecz organizacji systemu doradztwa specjalistycznego dla mieszkańców gminy Jawornik Polski.

2. Procedura

W OPARCIU O PROCEDURĘ CPP ( ang) Community Participation In Procurement -udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem :http://www.ppwow.gov.pl oraz na stronie internetowej gminy Jawornik Polski www.jawornikpolski.itl.pl. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług, jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.

3. Zakres zamówienia usługi:

 • Cel realizowanej usługi – Organizacja systemu doradztwa specjalistycznego – korzystanie z usług radcy prawnego.

 • Beneficjenci usługi ( odbiorcy) – rodziny

 • Działania w ramach realizacji usługi: Utworzenie Gminnego Centrum Wsparcia i Poradnictwa Społecznego.

 • Termin realizacji usługi – od 01.10.2008 r. do 15.12.2008 r.

 • Koszt szacunkowy usługi: 3 280,00 zł


4.Warunki realizacji:

Usługodawcę zobowiązuje się do:

 • Zapewnienia wysokiej jakości usługi.

 • Ekonomiczności i efektywności świadczonej usługi.

 • Zapewnienia zgodności realizowanej usługi z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług.

 • Udokumentowania poniesionych wydatków na realizację usługi (np. rachunki, faktury).

 • Udokumentowania realizacji usługi (np. kronika ze zdjęciami z imprezy lub film CD i inne)

 • Promocji usługi na terenie gminy Jawornik Polski i co najmniej powiatu przeworskiego

 • Złożenia sprawozdania z zrealizowanej usługi


5. Procedura składania oferty i jej oceny.:

5.1. Termin złożenia oferty- do 7 dni od daty otrzymania niniejszego zaproszenia.

5.2. Miejsce złożenia oferty- siedziba Urzędu Gminy w Jaworniku Polskim, pokój nr 4

5.3. Ocena oferty :

 • Oceny oferty dokonuje Zamawiający wraz/lub Zespół Zadaniowy, który został powołany przez Wójta Gminy Jawornik Polski Zarządzeniem nr 22/2008 z dnia 10 kwietnia 2008 r, w minimalnym składzie 2 osób ( z oceny konkretnej usługi należy wykluczyć osoby związane służbowo bądź prywatnie z usługodawcą oraz bezpośrednio zainteresowane wykonaniem tej usługi).

 • Ocenie oferty podlega prawidłowo wypełniony wniosek oraz przedłożone załączniki a także zgodność z zakresem zamawianych usług i warunkami realizacji.

 • Przewiduje się możliwość wyjaśnień i negocjacji szczegółów umowy z usługodawcą (jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne).

 • Wyniki oceny sporządzane są w formie protokołu i podpisane przez Zamawiającego i/lub Zespół oceniający ofertę.

 • O wynikach oceny oferty usługodawca zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia oferty.

 • Ostateczną decyzją dot. złożonej oferty będzie podpisanie umowy/porozumienia pomiędzy Zamawiającym a Usługodawcą.


6. Kontakt z Zamawiającym; dodatkowych informacji lub wyjaśnień udziela Pan Jan Solarz, koordynator gminny Programu Integracji Społecznej, nr pokoju 4, tel. 016 651 40 14


Załączniki:

 1. Formularz Oferty Technicznej

 2. Wzór porozumienia/umowy

 3. Wzór sprawozdania

Data publikacji 2008-09-05
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 106049