Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ


Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2008-09-10
 
Grupa: PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Nazwa pozycji Zaproszenie do składania oferty na usługi Integracji Społecznej o wartości nieprzekraczającej 2000 euro, usługi łączone II
Opis  

Zaproszenie do składania oferty
na usługi Integracji Społecznej o wartości nieprzekraczającej 2000 euro,
w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich,
w trybie procedury specjalnej CPP1. Zamawiający – Wójt Gminy Jawornik Polski zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do złożenia oferty mającej na celu rozwój usług integracji społecznej na rzecz aktywizacji i integracji mieszkańców gminy Jawornik Polski.


2. Procedura

W OPARCIU O PROCEDURĘ CPP ( ang) Community Participation In Procurement -udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem :http://www.ppwow.gov.pl oraz na stronie internetowej gminy Jawornik Polski www.jawornikpolski.itl.pl. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług, jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.

3. Zakres zamówienia usługi:

 • Cel realizowanej usługi – aktywizacja i integracja społeczności lokalnej a zwłaszcza osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania dające możliwości do spotkań i integracji, samorealizacji i rozwijania zainteresowań.

 • Beneficjenci usługi ( odbiorcy) – dzieci, młodzież, osoby dorosłe

 • Działania w ramach realizacji usługi: organizowanie warsztatów, kół zainteresowań, spotkań rozwojowych i twórczych spotkań edukacyjnych (rozwijanie zainteresowań artystycznych w dziedzinie plastyki i fotografii).

 • Termin realizacji usługi – do 15.12.2008 r.

 • Koszt szacunkowy usługi: 3 000,00 zł


4.Warunki realizacji:

Usługodawcę zobowiązuje się do:

 • Zapewnienia wysokiej jakości usługi.

 • Ekonomiczności i efektywności świadczonej usługi.

 • Zapewnienia zgodności realizowanej usługi z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług.

 • Udokumentowania poniesionych wydatków na realizację usługi (np. rachunki, faktury).

 • Udokumentowania realizacji usługi (np. kronika ze zdjęciami z imprezy lub film CD i inne)

 • Promocji usługi na terenie gminy Jawornik Polski i co najmniej powiatu przeworskiego

 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa publicznego (wymagana kserokopia ubezpieczenia imprezy)- w przypadku, gdy dotyczy.

 • Złożenia sprawozdania z zrealizowanej usługi


5. Procedura składania oferty i jej oceny.:

5.1. Termin złożenia oferty- do 7 dni od daty otrzymania niniejszego zaproszenia.

5.2. Miejsce złożenia oferty- siedziba Urzędu Gminy w Jaworniku Polskim, pokój nr 4

5.3. Ocena oferty:

 • Oceny oferty dokonuje Zamawiający wraz/lub Zespół Zadaniowy, który został powołany przez Wójta Gminy Jawornik Polski Zarządzeniem nr 22/2008 z dnia 10 kwietnia 2008 r., w minimalnym składzie 2 osób ( z oceny konkretnej usługi należy wykluczyć osoby związane służbowo bądź prywatnie z usługodawcą oraz bezpośrednio zainteresowane wykonaniem tej usługi).

 • Ocenie oferty podlega prawidłowo wypełniony wniosek oraz przedłożone załączniki a także zgodność z zakresem zamawianych usług i warunkami realizacji.

 • Przewiduje się możliwość wyjaśnień i negocjacji szczegółów umowy z usługodawcą (jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne).

 • Wyniki oceny sporządzane są w formie protokołu i podpisane przez Zamawiającego i/lub Zespół oceniający ofertę.

 • O wynikach oceny oferty usługodawca zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia oferty.

 • Ostateczną decyzją dot. złożonej oferty będzie podpisanie umowy/porozumienia pomiędzy Zamawiającym a Usługodawcą.


6. Kontakt z Zamawiającym; dodatkowych informacji lub wyjaśnień udziela Pan Jan Solarz, koordynator gminny Programu Integracji Społecznej, nr pokoju 4, tel. 016 651 40 14.


Załączniki:

 1. Formularz Oferty Technicznej

 2. Wzór porozumienia/umowy

 3. Wzór sprawozdaniaData publikacji 2008-09-10
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 106187