Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2012-08-31
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nazwa pozycji Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ?Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Hadle?
Opis  

Jawornik Polski, dnia 24.08.2012 r.

RRG. 6220.4.2012
D E C Y Z J A


Działając na podstawie:

    - art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.); w związku z art. 71 ust. 1 i 2 pkt 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) po rozpatrzeniu wniosku Nadleśnictwa Kańczuga, ul. Węgierska 32 37-220 Kańczuga, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: ?Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Hadle? na działkach nr ew. 3456, 3455, 3454, 3453 położonych w miejscowości Hadle Szklarskie.

orzekam

umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ?Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Hadle? na działkach nr ew. 3456, 3455, 3454, 3453 położonych w miejscowości Hadle Szklarskie.

U Z A S A D N I E N I E

Do Wójta Gminy Jawornik Polski w dniu 05.04.2012 r. wpłynął wniosek Nadleśnictwa Kańczuga, ul. Węgierska 32 37-220 Kańczuga, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn,: ?Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Hadle? na działkach nr ew. 3456, 3455, 3454, 3453 położonych w miejscowości Hadle Szklarskie.

Wójt Gminy Jawornik Polski działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 ze zmianami) dnia 27.05.2012 r. wszczął postępowanie administracyjne w powyższej sprawie.

Dnia 27.06.2012 r. zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm) wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku, ul. Rynek 1, 37-200 Przeworsk, celem uzyskania ich opinii co do konieczności przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Hadle? na działkach nr ew. 3456, 3455, 3454, 3453 położonych w miejscowości Hadle Szklarskie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku opinią znak PSNZ.465-26/12 z dnia 2012-07-02 stwierdził pod względem spraw sanitarno ? higienicznym i ochrony zdrowia ludzi iż nie występuje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu o odziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem z dnia 10.07.2012 r. Nr WOOŚ.4240.15.29.2012.IS-4 wezwał inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięca ze względu na braki merytoryczne w stosunku do wymagań dla tego typu dokumentacji określonych w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

Po uzupełnieniu przez Inwestora karty informacyjnej Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem znak WOOŚ.4240.15.29.2012.IS-7 z dnia 2012.08.20 wyraził stanowisko, iż wykonanie planowanego przedsięwzięcia pn: ?Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Hadle? na działkach nr ew. 3456, 3455, 3454, 3453 położonych w miejscowości Hadle Szklarskie?, nie jest przedsięwzięciem wymienionym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. należącym do grupy mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm) więc nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Analiza wewnętrzna zgromadzonego materiału dowodowego, w tym Karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz w/w opinii pozwala stwierdzić, że planowana do wykonania droga nie będzie stanowić drogi twardej zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).

Z powyższego wynika że przedsięwzięcie pn: ?Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Hadle? na działkach nr ew. 3456, 3455, 3454, 3453 położonych w miejscowości Hadle Szklarskie? nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dlatego postępowanie w tej sprawie jest bezprzedmiotowe.

Mając na względzie powyższe należało orzec jak w sentencji.

P O U C Z E N I E

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania.
Otrzymują:

  1. Nadleśnictwo Kańczuga, ul. Węgierska 32, 37-220 Kańczuga

  2. Strony postępowania poprzez tablicę ogłoszeń, oraz stronę intertnetową BIP Urzędu Gminy Jawornik Polski

  3. A/a

Data publikacji 2012-08-31
 
  Ilość odwiedzin: 1022881