Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Marta Fudali - Smaroń
Data publikacji: 2012-12-07
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJĄCEGO
Opis

RRG 271.14.2012                                                                           Jawornik Polski 07.12.2012 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Wójt Gminy Jawornik Polski ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJĄCEGO

 

I. NAZWA (firmy) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Jawornik Polski

37-232 Jawornik Polski 30

tel. (016) 651-40-14            

fax. (016) 651-40-55

NIP: 794-170-33-41

Regon: 650900625

e-mail: sekretariat@jawornikpolski.itl.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 

- 09310000-5 - Elektryczność

- 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej do Punktów Poboru Energii (PPE) Zamawiającego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4. Zamawiający zastrzega całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.5. Szacunkowe zapotrzebowanie na energie elektryczną w okresie 12 m-cy dostawy w przypadku grupy C11 i C12A. Ilości podane w Załączniku Nr 1 ilościami szacunkowymi co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej.
Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu znajduje się w załączniku poniżej.

Data publikacji 2012-12-07
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 1031262