Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Marta Fudali - Smaroń
Data publikacji: 2013-07-22
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Modernizacja kotłowni - wykonanie instalacji solarnej - instalacja elektryczna w ZS nr 1 w Jaworniku Polskim
Opis
RRG 271.7.2013                                                                        
Jawornik Polski 22.07.2013 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Wójt Gminy Jawornik Polski ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie w ramach Osi Priorytetowej  2, Infrastruktura techniczna, Działania nr 2.2 Infrastruktura energetyczna RPO WP na lata 2007-2013 pn: Zastosowanie alternatywnych źródeł zasilania oraz wykorzystanie energii pochodzącej  z kogeneracji przy termomodernizacji budynków użyteczności publicznej gminy Jawornik Polski współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego.

Modernizacja - Przebudowa kotłowni zrębkowej na biomasę z układem  kogeneracyjnym, wykonanie instalacji solarnej oraz montaż instalacji  elektrycznej w kotłowni na biomasę w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Jaworniku Polskim.I. NAZWA  I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO;
Gmina Jawornik Polski
37-232 Jawornik Polski 30
Tel. (16) 651 40 14
Fax. (16) 651 40 55
NIP: 794-170-33-41
Regon: 650900625
e-mail: sekretariat@jawornikpolski.itl.pl

II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA;
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA;
Specyfikację istotnych warunków zamówienia otrzymać można w Urzędzie Gminy w Jaworniku Polskim pok. nr 4 w godz. od 8:00 do 15:00 lub w wersji elektronicznej do pobrania na stronie www.jawornikpolski.itl.pl/bip
Informacje na temat zamówienia udziela:
Marta Fudali - Smaroń tel. (16) 651 40 14 w. 26
e-mail: wnioski@jawornikpolski.itl.pl
Data publikacji 2013-07-22
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 910662