Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2016-07-26
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nazwa pozycji OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Widaczów, gmina Jawornik Polski
Opis  

    Jawornik Polski, dnia 11.07.2016 r.

RRG.6220.3.2016OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t.), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z 2008r. ze zm.) zwanej dalej ustawą OOŚ

ZAWIADAMIAM

że w dniu 30.06.2016 r. na wniosek GEOKART-INTERNATIONAL Spółka z o. o., 35-113 Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44, działającego w imieniu Gminy Jawornik Polski zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Widaczów, gmina Jawornik Polski? na działkach:

Obręb Widaczów, Gmina Jawornik Polski nr: 10, 11, 23, 24, 25, 27/2, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 31, 32, 33, 34, 51, 52, 53, 65, 66, 67, 68, 69, 70/1, 70/3, 70/4, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 82, 83/1, 83/2, 83/3, 83/4, 83/5, 83/6, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103/2, 104, 105/1, 106/1, 106/2, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123/4, 123/5, 123/6, 123/8, 123/9, 123/10, 124, 125, 126, 127, 128/1, 128/2, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136/1, 136/2, 137, 139, 140, 145, 146, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161/1, 161/2, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 179, 180, 181, 294, 315, 316, 317, 318/1, 321/1, 321/2, 322/1, 322/2, 322/5, 322/6, 322/7, 359, 369, 379, 388, 396, 400, 423, 425/1, 425/2, 426, 427/1, 427/2, 428, 429/2, 433/1, 433/2, 436, 438, 439, 440, 442/1, 442/2, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 453, 454, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 468, 472, 473, 474, 475, 476, 477/1, 477/2, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 485, 486, 489, 490/1, 490/2, 491/1, 492, 493, 494/1, 499, 504, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 527, 531/1, 531/2, 541/1, 542/1, 542/2, 544/1, 544/2, 545, 546, 547/1, 547/2, 547/3, 548/1, 599/2, 599/3, 599/7, 612, 613, 614/1, 614/2, 616/1, 616/2, 616/3, 616/4, 616/5, 847, 848, 849, 850/1, 850/2, 851/1, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 864, 865, 866, 872, 873, 880/1, 881/1, 881/2, 886/1, 887/1, 888/1, 889/1, 890/1, 890/2, 891/1, 891/2, 892/1, 892/2, 893/1, 893/2, 894, 895/1, 896, 897, 898, 900, 901, 902, 903, 904, 911, 915, 916/2, 917/1, 918, 919, 920, 921, 922/1, 923, 933/1, 937, 939, 941, 943, 1207, 1209.

Obręb Hadle Szklarskie, Gmina Jawornik Polski nr: 2216, 2424, 2569/1, 2570/1, 2571/1, 2571/4, 3521

Obręb Hucisko Jawornickie, Gmina Jawornik Polski nr: 155, 156/1, 156/2, 157, 158//1, 158/2

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium w siedzibie Urzędu Gminy Jawornik Polski pokój nr 2 w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z 2008r. ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) inwestycja ta zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 art. 77 ust. 1 ustawy OOŚ, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu opinii i dokonaniu uzgodnienia (w przypadku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko) z następującymi organami: - Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Przeworsku. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganej opinii i uzgodnienia.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 40 § 4 i 5 ustawy ? Kodeks postępowania administracyjnego, strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie nie wskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawione zostaną w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.

Z uwagi na liczbę stron biorących udział w postępowaniu w wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (ponad 20) obwieszczeniem tym zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się wszystkie strony biorące udział w niniejszym postępowaniu.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie zawiadamia się o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku w trybie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), o opinię co do  konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Wójt Gminy Jawornik Polski

-(-)

Data publikacji 2016-07-26
 
  Ilość odwiedzin: 1022796